Zasady członkostwa

1. Kandydat powinien posiadać przynajmniej jedną osobę wprowadzającą (członka założyciela).
2. Obowiązkowo uczestniczyć w trzech wyprawach grupy. Za wyprawę rozumiemy zorganizowany, grupowy wyjazd poza Kraków w tym przynajmniej jeden dwudniowy.
3. Stuprocentowe poparcie członków założycieli potwierdzone glosowaniem nad przyjęciem kandydata do klubu ( Glosowanie przeprowadzone w składzie minimum 50% założycieli plus jeden , reszta członków , w razie braku możliwości osobistego stawienia się na głosowaniu, może swoje intencje przedstawić we wcześniejszym terminie).
4. Klubowicz nabywa prawo do:
ˇ posługiwania się znakiem graficznym Klubu;
ˇ udziału w wyprawach, zebraniach, szkoleniach organizowanych przez Klub;
ˇ wypowiadania się i zgłaszania wniosków co do działalności Klubu;
ˇ pomocy ze strony pozostałych członków w swojej działalności w ramach Klubu;
ˇ wykorzystania Klubowego serwisu www do promowania swoich osiągnięć;
ˇ korzystania z dorobku, majątku oraz wszelkich form działalności Klubu;

Krakowska Grupa Ekspedycji Radiowych