150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego

150 DO CQ 22

W dniu 5 grudnia 2017 roku przypada 150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego – twórcy niepodległości Polski. W uznaniu jego zasług, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dla uczczenia tej rocznicy, Krakowska Grupa Ekspedycji Radiowych (KGER) Klub Terenowy OT 12 w Krakowie Polskiego Związku Krótkofalowców, promuje to wydarzenie wśród wszystkich licencjonowanych nadawców/nasłuchowców na całym świecie.

Regulamin akcji dyplomowej – 150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

1. TERMIN
Akcja dyplomowa odbędzie się w dniach od 01.12.2017 godz. 00:00 UTC do 10.12.2017 godz. 23:59 UTC.

2. LISTA STACJI OKOLICZNOŚCIOWYCH
SN150M
SN150J
SN150P

3. PASMA, EMISJE
Łączności ze stacjami okolicznościowymi można przeprowadzać na wszystkich pasmach oraz dowolną emisją zgodnie z obowiązującym band planem. W programie dyplomowym mogą brać udział wszyscy licencjonowani nadawcy/nasłuchowcy, indywidualni i klubowi.
Łączności z daną stacją okolicznościową/nasłuchy można powtarzać na innych pasmach lub innymi emisjami.
Nie zalicza się łączności przez przemienniki, cross-band, cross-mode, echolink.

4. DYPLOM
Warunkiem uzyskania DYPLOMU jest przeprowadzenie łączności/nasłuchów ze wszystkimi 3 stacjami okolicznościowymi.

5. CERTYFIKAT
Dla nadawców/nasłuchowców, którzy wezmą udział w w/w akcji, ale zrobią tylko 1 lub 2 QSO/SWL ze stacjami okolicznościowymi, zostanie wydany CERTYFIKAT uczestnictwa.

6. ZAMÓWIENIA DYPLOMÓW/CERTYFIKATÓW
Wszystkie dyplomy/certyfikaty będą wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej. Będą zawierały imię (nazwisko) nadawcy/nasłuchowa oraz znak wywoławczy/nasłuchowy. Nadawcy mogą bezpłatnie pobrać swój dyplom/certyfikat ze strony internetowej organizatora www.cqcqcq.pl. Log on line
Od nadawców nie wymaga się przesyłania logów.
Nasłuchowcy chcący otrzymać dyplom/certyfikat powinni wysłać swoje logi pocztą elektroniczną do dnia 30 stycznia 2018 roku na adres sq9mci@vp.pl. Dyplomy/certyfikaty dla nasłuchowców zostaną wysłane zwrotnie pocztą elektroniczną.

7. INFORMACJE OGÓLNE
Wszelkie informacje oraz log on-line znajdują się na stronie www.cqcqcq.pl
Log on-line będzie aktualizowany sukcesywnie przez operatorów stacji okolicznościowych.
Każdy uczestnik akcji dyplomowej może zgłaszać wnioski o ewentualnych błędach w dzienniku on-line do 30 stycznia 2018 roku.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Krakowskiej Grupy Ekspedycji Radiowych (KGER).

On the 5th of December 2017 we will be celebrating 150th anniversary of Józef’s Piłsudski birth – the creator of Polish independency. In recognition of his achievements Polish Parliament has established the 2017 year to be the year of Marshal Józef Piłsudski.

To celebrate this anniversary, the Cracow Radio Expedition Group (KGER), local club of Polish Amateur Radio Union (PZK) in Cracow, promotes this event amongst all licensed radio amateurs/SWLs around the world.

General rules for diploma action – 150th anniversary of Marshal’s Józef Piłsudski birth.

1. TIMELINES
The diploma action will be conducted between 1st December 2017 (00:00 UTC) and 10th December 2017 (23:59 UTC).

2. LIST OF SPECIAL CALLSIGNS
SN150M
SN150J
SN150P

3. BANDS, MODES
QSO with special callsigns can be conducted on all bands and using any mode, according to valid band plan. All licensed radio amateurs/SWLs (either individual or club) can take part in the diploma action.
QSO/SWL with special callsign can be repeated on other bands and using different modes.
QSO through repeaters, cross-band, cross-mode or echolink will not be accepted.

4. THE DIPLOMA
To obtain the diploma one needs to work with all 3 special callsigns.

5. THE CERTIFICATE
In case of radio amateurs/SWLs, who will participate in the above-mentioned action, but will conduct only 1 or 2 QSOs/SWLs with special callsigns, the certificate of participation will be issued.

6. ORDERS OF DIPLOMAS/CERTIFICATES
All diplomas/certificates will be issued only in electronic version. They will include name (surname) of radio amateur/SWL and the callsign.
Radio amateurs can download their diploma/certificate for free from the internet site www.cqcqcq.pl. There are no logs required to be sent by licensed radio amateurs.
SWLs, who want to receive the diploma/certificate, should send their logs via email until 30th of January 2018 to sq9mci@vp.pl. Diplomas/certificates for SWLs will be sent back via email.

7. GENERAL INFORMATION
All the information and online log can be found on www.cqcqcq.pl. Online log will be refreshed regularly by the special callsigns’ operators.
Each participant of the diploma action can raise any concerns with regards to errors in online log until 30th of January 2018.
The final interpretation of this regulations belongs to Cracow Radio Expedition Group (KGER).