REGULAMIN KGER

 Krakowska Grupa Ekspedycji Radiowych zwana dalej Klubem lub KGER jest Terenowym Klubem PZK działamy w ramach Oddziału Terenowego nr 12 PZK w Krakowie.

 Władze klubu

 1. Najwyższą formą władzy w KGER jest walne zebranie członków.
 2. Walne zebranie jest zwoływane na wniosek zarządu KGER lub 1/3 członków, nie rzadziej niż jeden raz w ciągu 4 lat.
 3. Zarząd KGER jest trzyosobowy. Tworzą go prezes, pierwszy wiceprezes oraz drugi wiceprezes.
 4. Kadencja zarządu trwa 4 lata.

 Wybory.

 1. Wybór prezesa i wiceprezesów dokonywany jest spośród grona obecnych na zebraniu członków KGER.
 2. Głosowanie jest tajne i polega na postawieniu na liście wszystkich członków „X” przy osobie, na którą oddaje się głos. Każdy wyborca głosuje na 3 osoby: Prezesa, I Wiceprezesa oraz II Wiceprezesa.
 3. Wyboru dokonuje się większością głosów członków obecnych na zebraniu. W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów głosowanie należy powtórzyć.
 4. Osoby, które zajęły 4 i 5 miejsce w głosowaniu stają się rezerwowymi członkami Zarządu. Te osoby w przypadku rezygnacji z funkcji wyżej notowanych kandydatów wchodzą na ich miejsce.

 Przyjmowania nowych członków do KGER.

 1. Kandydat powinien posiadać przynajmniej jedną osobę wprowadzającą.
 2. Obowiązkowo uczestniczyć w trzech wyprawach KGER. Za wyprawę rozumiemy zorganizowany, grupowy* wyjazd w teren połączony z robieniem łączności, w tym przynajmniej jeden wyjazd dwudniowy.
 3. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd większością głosów.

 * – grupa to minimum 2 członków KGER

Regulamin weryfikacji członków.

 1. Zarząd na koniec każdego roku kalendarzowego przeprowadzi weryfikację członków.
 2. Zarząd może rozpocząć procedurę usuwania z KGER w stosunku do tych osób, które nie wywiązują się z obowiązków członków KGER. Osoby, wobec których została wszczęta taka procedura, zostaną skreślone z grona KGER w przypadku ich dalszego braku aktywności po upływie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia procedury.
 3. Dopuszcza się zawieszenie w prawach i obowiązkach Członka na prośbę zainteresowanego.

Obowiązki członków KGER.

 1.  Aktywnie uczestniczyć w działalności Klubu.
 2. Uczestniczyć jako nadawca w akcjach KGER.
 3.  Wspierać aktywnie działania KGER.

Prawa członków.

 1. Posługiwania się znakiem graficznym Klubu na kartach QSL, stronach internetowych, koszulkach itp.
 2. Dostęp do części strony internetowej TYLKO MY.
 3. Udział w wyprawach, zebraniach, szkoleniach organizowanych przez Klub.
 4. Uczestnictwo w konkursie operatorskim im. SP9RQH.
 5. Wypowiadanie się i zgłaszanie wniosków co do działalności Klubu.
 6. Pomocy ze strony pozostałych członków w swojej działalności w ramach Klubu.
 7. Wykorzystania Klubowego serwisu www do promowania swoich osiągnięć.
 8. Korzystania z dorobku, majątku oraz wszelkich form działalności Klubu.
 9. Prawo wybierania władz Klubu i prawo bycia wybieranym do władz Klubu.

Obowiązuje od 01.10.2017